Pre začínajúcich freelancerov je zrejme najvhodnejšou formou podnikania živnosť. v roku 2021 je stále v prvom roku podnikania na živnosť možné ušetriť na sociálnom poistení. Živnosť v kombinácií s uplatňovaním paušálnych výdavkov je zároveň veľmi výhodná pre IT freelancing s minimálnymi nákladmi. Súčasne je to aj najjednoduchšia forma podnikania vôbec.

Živnosť je možné založiť aj kompletne spravovať online, a pri uplatňovaní paušálnych výdavkov a pár faktúrach mesačne nie je nevyhnutné ani platiť účtovníkovi.

Založenie živnosti online je zdarma, dá vybaviť v priebehu pár dní a pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. Aktivácia eID na občianskom preukaze a elektronickej schránky na slovensko.sk
  2. Ohlásenie živnosti okresnému úradu (elektronicky)
  3. Ohlásenie zdravotnej poisťovni a daňovému úradu (prebehne automaticky)
  4. Registrácia za platiteľa DPH (elektronicky – ak je potrebná)
  5. Založenie podnikateľského účtu
  6. Začiatok vedenia daňovej evidencie alebo účtovníctva

1. Aktivácia eID na občianskom preukaze a elektronickej schránky na slovensko.sk

Na to aby ste svoju agendu štátom vedeli vybavovať online, budete potrebovať občiansky preukaz s čipom a čítačku kariet. Následne je potrebné vyžiadať si potrebné certifikáty a aktivovať vašu schránku na slovensko.sk. Pokiaľ tento proces ešte nemáte za sebou, postupujte podľa návodu na navody.digital – Aktivácia eID a elektronickej schránky.

2. Ohlásenie živnosti okresnému úradu

Akonáhle máte zriadený elektronický prístup pre komunikáciu so štátom, môžete pristúpiť k ohláseniu živnosti. Po úspešnom ohlásení vám bude pridelené IČO (identifikačné číslo organizácie) a potvrdenie o živnostenskom oprávnení. Tým momentom sa stávate samostatne zárobkovo činnou osobou – alebo inak, fyzickou osobou – podnikateľom a máte všetky práva a povinnosti s tým súvisiace.

Ohlásenie živnosti online vám zaberie asi 15 minút. Môžete postupovať podľa návodu na navody.digital – Založenie živnosti. IT freelanceri zvyčajne ohlasujú voľnú živnosť s predmetom podnikania “Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov”.

Po spracovaní vašej žiadosti vám bude potvrdenie o živnostenskom oprávnení doručené do vašej schránky na slovensko.sk.

3. Ohlásenie zdravotnej poisťovni a daňovému úradu

V súčasnosti už za vás tieto ohlásenia automaticky urobí odbor živnostenského podnikania miestne príslušného okresného úradu zároveň so spracovaním vášho ohlásenia živnosti. Povinne vás teda prihlási ako SZČO do vašej zdravotnej poisťovne a zaregistruje vás na daňový úrad. Je ale dobré o týchto ohláseniach vedieť, keďže vám z toho vyplývajú ďalšie povinnosti:

  • Ak nemáte žiadny ďalší príjem z ktorého by sa vám platilo povinné zdravotné poistenie, prípadne ak za vás zdravotné poistenie neplatí štát (napríklad ak ste študent), musíte si dňom nadobudnutia platnosti živnostenského oprávnenia začať platiť minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne (v roku 2021 je to 76,44 €).
  • Po registrácii u správcu dane (daňovom úrade) vám daňový úrad pridelí DIČ (daňové identifikačné číslo). Toto číslo by ste mali uvádzať pri komunikácii s daňovým úradom aj na vašich faktúrach. Daňový úrad vám pridelené DIČ oznámi poštou (na papierovej kartičke). Pre komunikáciu s daňovým úradom (napríklad pre podanie daňového priznania) je následne potrebné urobiť si registráciu na portáli finančnej správy – použite “Registráciu s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID)”

4. Registrácia za platiteľa DPH

V niektorých prípadoch je následne potrebné zaregistrovať za platiteľa DPH u správcu dane. Pri IT freelanceroch je táto registrácia potrebná už pri začiatku podnikania vtedy, keď plánujete dodávať vaše služby do iného členského štátu EU. V tomto prípade nejde o “štandardnú registráciu platiteľa DPH”, ale “registráciu podľa § 7a” zákona o DPH.

V tomto prípade je potrebné mať zriadený účet na portáli finančnej správy spomínaný v predchádzajúcom bode. Následne odporúčame postupovať podľa tohto návodu. Po úspešnom spracovaní vašej žiadosti vám daňový úrad pridelí IČ DPH (identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty), ktoré vám opäť oznámi na papierovej kartičke zaslanej poštou.

Dodajme, že registráciu podľa § 7a je potrebné mať vybavenú ešte pred dodaním služby do iného členského štátu. Zároveň, z registrácie za platiteľa DPH vyplývajú isté povinnosti – hlavnou je povinnosť podávať súhrnné výkazy DPH (kým nepresiahnu istú sumu, podávate ich kvartálne).

5. Založenie podnikateľského účtu

Pre účely podnikania je vhodné používať samostatný bankový účet. Oddeliť svoje súkromné financie od podnikateľských je vhodné nielen pre poriadok, ale aj preto, že finančná správa môže potrebovať nahliadnuť na váš podnikateľský účet.

Tento typ účtu ponúka väčšina bánk, sú aj také u ktorých je vedenie tohto účtu zdarma. V každom prípade na jeho otvorenie budete potrebovať vaše živnostenské oprávnenie. To môže byť u niektorých bánk problém, ak ho máte len v elektronickej forme. Je dobré vopred sa o tomto informovať vo vašej banke, aby ste ju kvôli tomu nemuseli navštevovať viac krát.

6. Začiatok vedenia daňovej evidencie alebo účtovníctva

V tomto kroku máte vybavené všetky povinnosti a ste plnohodnotným podnikateľom. Z toho vám ale vyplývajú aj niektoré povinnosti. Tou najhlavnejšou je vedenie daňovej evidencie (ak využívate paušálne výdavky) alebo účtovníctva (ak využívate reálne výdavky).

V najjednoduchšom prípade, teda v prípade využívania paušálnych výdavkov je potrebné viesť daňovú evidenciu v rozsahu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) – a teda evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • zásobách a pohľadávkach.

Presná forma tejto evidencie nie je stanovená.

Zároveň ak ste registrovaný ako platiteľ DPH (i “čiastočný” – podľa § 7a) je potrebné dať pozor na to, aby všetky vami vystavované faktúry spĺňali všetky náležitosti podľa zákona o DPH.

Obe povinnosti sa dajú splniť využívaním vhodného softvéru – napríklad SuperFaktúra.sk, ktorá vám zaručí správnosť vystavených faktúr, ako i umožní evidovanie prijatých a vystavených dokladov – a omnoho viac.